Algemene Voorwaarden diensten Happy Kids Happy Parents

Happy Kids Happy Parents - Happy Kids Happy Parents is een aanbieder van diensten zowel offline als online op het gebied van persoonlijke / team ontwikkeling, (team)coaching en (team)training. Voor deze diensten gelden voor de deelnemers hiervan de volgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden bij de verkoop van de diensten aan de deelnemers verstrekt. Iedere deelnemer die een dienst van Happy Kids Happy Parents volgt, stemt in met deze bepalingen.

Diensten – Bij de inschrijving voor een dienst staat omschreven wat een deelnemer van het dienst kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. Bij sommige diensten vinden ook bijeenkomsten plaats.

Bijeenkomsten – Sommige diensten van Happy Kids Happy Parents bevat een of meer bijeenkomsten. Bijeenkomsten zijn offline en online evenementen waarbij deelnemers alleen of in een groep coaching of training ontvangen. Bij de aankoop van een wordt weergegeven of er bijeenkomsten in de dienst zitten en op welke dag(en) en tijdstip(pen) deze plaatsvinden.

Verhindering deelname dienst - Een dienst kan – zowel voor de start of tijdens de dienst - niet worden geannuleerd, tenzij Happy Kids Happy Parents voor een dienst een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling. Happy Kids Happy Parents biedt geen inhaallessen aan voor een deelnemer die verhinderd is om een bijeenkomst te bezoeken. Ook heeft Happy Kids Happy Parents geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten – om welke reden dan ook - niet heeft bijgewoond.

Overdragen - Een dienst van Happy Kids Happy Parents is naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar dienst niet aan een ander kan overdragen. Voor eenmalige bijeenkomsten biedt Happy Kids Happy Parents in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekocht ‘ticket’ over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met Happy Kids Happy Parents op te nemen.

Materiaal Happy Kids Happy Parents – Het is een deelnemer van een dienst niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van de dienst wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij Happy Kids Happy Parents hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bezoeken bijeenkomsten – Het is een deelnemer niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken of mee te brengen naar bijeenkomsten van Happy Kids Happy Parents. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van bijeenkomsten in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich vooraf te melden bij het zorgteam van Happy Kids Happy Parents.

Wijziging bijeenkomst - Als door overmacht een bijeenkomst niet door kan gaan, zorgt Happy Kids Happy Parents voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt Happy Kids Happy Parents ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

Aansprakelijkheid bijeenkomst - Happy Kids Happy Parents spant zich in om de bijeenkomsten voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de bijeenkomsten verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een bijeenkomst, dan is Happy Kids Happy Parents alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van Happy Kids Happy Parents is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor Happy Kids Happy Parents verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van Happy Kids Happy Parents, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is Happy Kids Happy Parents niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

Beelden bijeenkomsten - Happy Kids Happy Parents kan tijdens bijeenkomsten foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Happy Kids Happy Parents heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Gegevens deelnemers – Deelnemers verstrekken bij de aanmelding voor een dienst persoonlijke en / of zakelijke gegevens aan Happy Kids Happy Parents. Deze gegevens worden door Happy Kids Happy Parents gebruikt om de dienst op een juiste en volledige manier te kunnen aanbieden. Happy Kids Happy Parents vraagt nooit meer gegevens van de deelnemers dan nodig zijn om de dienst te kunnen volgen of om in de toekomst relevantie informatie te kunnen verstreken. Happy Kids Happy Parents verwerkt deze gegevens volgens de regels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

P.S. We hebben hierboven ons best gedaan om het in begrijpelijke taal te beschrijven. Je kunt de wat meer wollige taal versie downloaden via de onderstaande link.